Centrummanagement Cuijk

de kracht van samenwerking

10 puntenplan van de OVC

  1. Cuijk moet een bruisend en compact centrum krijgen met een regionale aantrekkingskracht (Noord Limburg, Land van Cuijk en Rijk van Nijmegen). Optimale concurrentiecondities moeten Cuijk aantrekkelijker maken voor landelijke ketens en franchiseorganisaties om zich hier te vestigen. De items “makkelijk” en “gezellig” zal Cuijk daarbij op de kaart zetten. Winkelen in plaats van boodschappen

  2. Een dynamisch compact centrum kan alleen gerealiseerd worden door het clusteren van de horeca met zijn terrassen, winkels, bibliotheek, cultuur, dienstverlening, toerisme en VVV (passantenhaven). Daarbij moet het pand van Requin een functie krijgen. Cuijk moet maximaal profiteren van haar ligging aan de Maas (zie ook punt negen).

  3. Het bruisende- en compacte kernwinkelcentrum zal de volgende gebiedsafbakening hebben: Louis Janssenplein, korte Molenstraat, Maasstraat, Grotestraat tussen Regouin/Schouwburg en de Maasburg. Belangrijke centrum-aanloopstraten zijn: Molenstraat, Kaneelstraat en het zuidelijk gedeelte van de Grotestraat.

  4. Het is noodzakelijk dat er in het centrum een kwaliteitsimpuls komt. “Beleving” is een belangrijk onderwerp in de strijd om de consument. Herinrichting en het publieksvriendelijk maken van het kernwinkelcentrum en aanloopstraten is essentieel en daarbij kan gedacht worden aan: kleurgebruik, straatmeubilair, onkruidbestrijding, hanggroep jongeren, zwerfvuil, graffiti, psychologische obstructies in het loopgebied, aanplakbiljetten, uitbreidingsmogelijkheden voor de terrassen (Grotestraat en korte Molenstraat) etc. etc. De gemeente moet in de toekomst o.a. de klachten m.b.t. het bovenstaande serieus nemen en tot oplossingen komen. Daarnaast dienen we de kwaliteit van de winkels te verbeteren op het gebied van etalages, uniforme openstellingtijden, klantgerichtheid van de winkels, meer evenementen etc.

  5. De aanwezigheid van een effectief- en gastvrij parkeersysteem vormt een basisvereiste. Parkeerterreinen mogen op geen grotere afstand dan maximaal 50 meter van het kernwinkelcentrum gelegen zijn zoals ook in Malden, Dukenburg en Boxmeer het geval is. Versnipperd parkeren in straatjes en achteraf-gebieden (zoekverkeer) dient vermeden te worden. De O.V.C. stelt voor het langparkeren bij het Arbeidsbureau om te zetten in kort parkeren (drie uren)  t.b.v. de bezoekers van het centrum. De gebieden Aloysiusschool, de voorlopige parkeerplaats achter Regouin en kringloopwinkel in de Molenstraat kan men inrichten als aanloopparkeerplaatsen (drie uur parkeren) voor het centrum (noord, zuid, oost en west). Voordat tot het opheffen van bestaande parkeergelegenheid wordt overgegaan moet eerst minimaal vergelijkbare, vervangende parkeergelegenheid gerealiseerd zijn.

  6. Cuijk Centrum moet zoveel mogelijk toegankelijk worden voor het autoverkeer waarbij doorstroming van zuid naar noord door het centrum essentieel blijft. Tweerichtingverkeer voor het gemeentehuis is essentieel. Een parrallelweg ten westen van de spoorlijn moet het centrum ontlasten. Alle kruisingen moeten gelijkwaardig worden. Het noordelijk gedeelte van de grotestraat kan in dit verkeerssysteem zonder problemen op bijvoorbeeld de zaterdag gesloten worden voor al het autoverkeer.  Ook het woensdagmiddagprobleem behoort dan tot het verleden.  Daarmee kan een aanzet gegeven worden om het kernwinkelcentrum in totaliteit kwalitatief hoogwaardig te maken met een regionale aantrekkingskracht.

  7. Een serieuze samenwerking tussen OVC, wijkraad en gemeente is essentieel. Introductie van een centrummanager en een ondernemersinternetsite (www.ondernemen-in-cuijk.nl) is daarbij noodzakelijk om een duidelijk aanspreekpunt te hebben. In de toekomst zal de OVC pleiten voor een wethouder van Centrumzaken en een centrum-ambtenaar (vast aanspreekpunt).

  8. Er behoort een afgestemde samenwerking te komen op het gebied van PR tussen gemeente en OVC om het imago van Cuijk te versterken. Duidelijke afspraken kan men maken met betrekking tot persartikelen en dit medium ook veelvuldig samen gebruiken bij o.a. successen op het gebied van centrumversterking en samenwerking. Ondernemers en gemeente dienen een professionele gemeenschappelijke digitale strategie te ontwikkelen op het gebied van: wonen, evenementen, horeca, cultuur, toerisme en winkelen. Een gemeenschappelijke uitstraling van de sites en onderlinge koppelingen is hierbij een vereiste. Ook zal de vereniging de ondernemers in de gemeente Cuijk inspireren om zich ook digitaal te presenteren.

  9. Het toerisme in Cuijk moet een impuls krijgen waarbij ook het centrum een buitenregionale aantrekkingskracht ontstaat. Het thema “Romeinen” kan daarbij Cuijk een stimulans geven op toeristisch gebied. Er moet een hotel en/of pension in het centrum komen waardoor Cuijk(centrum) eindelijk een verblijfsgebied wordt voor toeristen.

  10. Er moet een oplossing komen voor het free-rider probleem. (dit punt is per 1-1-13 gerealiseerd door de invoering CM)